kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 raportti

Yleiskaavan toteutusohjelman luonnos
Jätettiin pöydälle kahden viikon päästä olevaan, seuraavaan kokoukseen

Jalankulkijan kantakaupunki
Päätettiin näin, muutettiin hieman yhden liitekartan nimeä

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaava ja poikkeamislupa kouluun asuntorakentamiselle
Pöydältä. Itse kaava asetetaan tässä vaiheessa näytteille, joten pitää katsoa sen jälkeen, onko koulun kohdalla oleva merkintä asuntorakentamisen sallimisesta oikea vai pitäisikö se poistaa. Poikkeamislupaan tein hylkäysehdotuksen, joka meni äänestyksessä läpi äänin 5-4. Hylkäystä kannattivat vihreät, demarit ja vasemmistoliitto. Tapanilan koulun jatkokäytöstä on syytä päättää kaavan toteuttamisen yhteydessä. Paikallisille tärkeän tilan käyttö olisi suunniteltava yhdessä ja antaa toimijoille mahdollisuus osallistua suunnitteluun

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma
Pöydältä. Tämä laitettiin näytteille. Tein kokouksessa valmistelukehotuksen, joka luvattiin toteuttaa näytteillä olon aikana, että kun kaava on näytteillä, tutkitaan mahdollisuudet madaltaa ns. Elannon tontille suunniteltua taloa ja sijoittaa kerrosala muualle suunnittelualueella. Tämähän asiahan palaa meille lausuntojen ja muistutusten jälkeen, joten katsomme sitten tilanteen ja ehdottamani selvityksen tulokset.

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaava ja liikennesuunnitelma
Päätettiin ehdotuksen mukaan

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaava ja liikennesuunnitelma
Ehdotuksen mukaisesti

Esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ja liikennesuunnitelmat
Ehdotetun mukainen päätös

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tarkistettu asemakaavaehdotus
Vasemmistoliitto ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että ranta säilyy kaupunkilaisten käytössä eli koulutustilaa siirretään. Tuin esitystä, koska meillä on Helsingissä rantarakentamisen periaatteet, joita pitäisi noudattaa kaikissa tapauksissa. Palautusesitys meni läpi äänestyksessä äänin 5-4. Palautusta kannattivat vas, vihreät, ps ja toinen demari.

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella.
Jäi pöydälle viikoksi kokoomuksen pyynnöstä

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko
Pyysin asian pöydälle viikoksi keskusteluja varten.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä
Päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016: jalankulkukadut, yleiskaavan toteutusohjelma, Tapanilan koulu, Raide-Jokerin tienoot

Yleiskaavan toteutusohjelman luonnos

Yleiskaavaa lähdetään toteuttamaan aluekokonaisuuksina. Lisäksi ohjelmassa on aikataulu, joka on vielä kovin ylimalkainen. Bulevardeissa on tarkoitus aloittaa Vihdintieltä. Loput ovat ikään kuin aikatauluttamatta eli lisäselvityksiä vaativat ennen kuin aikataulusta voidaan päättää. On lienee syytä keskustella sekä Hämeenlinnanväylästä Keskuspuiston puolella, koska valtuusto siitä niin vahvasti ohjeisti. Lisäksi haluan kysyä Länsiväylän suunnitelmista. Tässä suunnitelmassa käydään myös läpi, millaisia lisäselvityksiä vielä tarvitaan, kuten vaikkapa bulevardien kohdalla ilmanlaatuselvityksiä. Tekeillä on myös kantakaupungin joukkoliikenteen selvitys. Tämä jää varmasti pöydälle, jotta ehditään jutella eri ihmisten kanssa tarkemmin. Kyseessä on luonnos, joten sitä muokattaneen keskustelun perusteella.

Jalankulkijan kantakaupunki

Varsin mielenkiintoinen paperi, joka sisältää mm. hyväksytyn raitioteiden kehittämissuunnitelman vuoteen 2024 asti. Siinä ei ole omaa ehdotustani Lauttasaaren ratikasta, joka tietenkin kiinnostaa minua. Esitellään myös pyöräteiden tavoiteverkko, joka on aiemmin hyväksytty. Lopussa on ehdotettu jalankulkupainotteisten katujen verkosto kantakaupunkiin.

jalankulkupainotteiset kadut

jalankulkupainotteiset kadut

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma

Pöydältä. Raidejokerin varren täydentämistä, uusia asukkaita 600. Palautetta on tullut jonkin verran siitä, että vaikeutuuko liikenne, kun kahden tien risteyksen liikenne katkaistaan, ja ettei se valu pienemmille kaduille. Toinen palaute koskee sellaista isompaa kerrostaloa, joka tulisi Elannon tontille ja lähellä suojeltua vanhaa rakentamista. Tämä on oikeastaan iso asia: miten täydentäminen pitäisi sijoittaa olemassa olevaan. Tuleeko siihen uuden ja vanhan raja vai pitäisikö sen olla osa vanhaa?

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaava ja liikennesuunnitelma

Raitiotie Yliskylään ja täydentämistä raiteen varrelle. 800-900 uutta asukasta ja kivijalkaliiketilaa. Kaupunginmuseo pitää valitettavana ehdotusta Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon korvaamista uudisrakentamisella. Reposalmentien eritasoliittymästä luovutaan ja järjestelyt Kruunusiltojen ratikalle tehdään.

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaava ja liikennesuunnitelma

Tehdään tilaa raidelinjalle, eli katualueiden liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pitäjänmäentielle uuden alikulkureitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mätäjoen purouoman.

Esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ja liikennesuunnitelmat

Katualueiden laajennuksia on 12 kohdassa: Haagassa, Viikissä, Herttoniemessä, Myllypurossa ja Vartiokylässä. Raide-Jokerille tulee kaksi varikkoa, joista päävarikko sijoittuu Roihupellon metrovarikon viereen nykyiselle bussivarikkoalueelle ja sivuvarikko Laajalahteen.

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaava ja poikkeamislupa kouluun asuntorakentamiselle

Pöydältä. Vanhan koulun yhteyteen asuintalo on ehdotus. Kaupunginmuseo ei puolla koulurakennuksen muuttamista asuinkäyttöön. Ongelmana on myös, että asukastilatoimintaa ei (taaskaan) olla suunniteltu tässä samassa yhteydessä. Voi olla, että järkevää olisi vain hylätä poikkeamislupahakemus.

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tarkistettu asemakaavaehdotus

Tämäkin yksi murheenkryyni. Halutaan koulutus- ja majoitustilaa ja sauna. Kaupunginhallitus ohjeisti jo pitämään rannan vapaana kaupunkilaisille

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella.

On jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä 1 rakennusten pääkäyttötarkoituksen muutoksia toimitiloista asumiseen ei sallita. Vyöhykkeellä 2 pääkäyttötarkoituksen muutokset toimitiloista asumiseen ovat tapauskohtaisen harkinnan perusteella mahdollisia, lukuun ottamatta joitakin saavutettavuuden mukaan rajattuja alueita. Kaikki käsitellään siis tapauskohtaisesti.

muutosvyöhykkeet

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko

Palautteen perusteella on hiukan kasvatettu pienteollisuudelle ja toimitiloille varattua korttelialuetta (noin 25 ha) ja lisätty energiatoiminnoille varattu korttelialue

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä

Muutos muuttaa kenttäalueen luonnetta voimakkaasti, eikä kaikkien luontoarvojen säilyttäminen ole mahdollista. Vähän nihkeää: “Lajitietoa kartoitetaan tarvittaessa jatkosuunnittelun yhteydessä edelleen tarkemmin ja luontoarvojen tarkempaa sovittamista maankäytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan tulevissa asemakaavoissa.”

Koko lista

Äänestä naista

Äänestä naista kuntavaaleissa

Kunnat ovat suuria työnantajia, joten ponnistelu tasa-arvon eteen edistäisi tasa-arvoa koko Suomessa. Erityisesti työnantajana toimiessaan kunnat voisivat parantaa naisten asemaa merkittävästi.

Alat ovat voimakkaasti eriytyneet naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin. Erityisesti kunnissa naiset hoivaavat, hoitavat ja opettavat. Miehet rakentavat, suunnittelevat ja johtavat. Rakentamisessa on miehiä 92,1 % (Tilastokeskus 2014). Samaan aikaan 90 % sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä on naisia kunnissa (THL:n tilastot).

Palkkaus on toinen ongelmakenttä. Yleisesti Suomessa, 31.10.2016 naisten palkkojen maksu päättyi, kun miesten jatkui vielä vuoden loppuun. Kunta-alalla naisten ansiot miesten ansioista ovat keskimäärin 86 prosenttia (Tilastokeskus, 2015). Tämä johtuu hyvin pitkälti juuri alojen eriytymisestä. Miesenemmistöillä aloilla, kuten rakentamisessa on korkeammat palkat kuin hoiva- ja kasvatustehtävissä.

Soteuudistus on tästä eriytymisestä johtuen juuri naisia koskettava uudistus. Selvitysten mukaan manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen 1.1.2019 alkaen arviolta 202 500 henkilöä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 88 % sosiaali- ja terveyspalvelujen kaikesta henkilöstöstä on naisia, kunnissa 90 %. Vaikutukset voivat olla monen suuntaisia, riippuen siitä, järjestäytyykö työnantaja yksityiselle puolelle. Tärkeää olisi kuitenkin seurata muutamia asioita ja niiden kohdentumisia. Näitä ovat mahdolliset irtisanomiset, työsuhde-etujen muutokset mukaan lukien palkkojen harmonisointi sekä urakehitysmahdollisuudet.

Miten kuntalainen ja päättäjä voi vahtia tasa-arvon toteutumista omassa kunnassaan. Työkaluja on monia. Millainen tasa-arvosuunnitelma sinun kunnassasi on? Onhan osana tasa-arvosuunnitelmaa tehty palkkakartoitus? Sen tarkoituksena on selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja. Kuntaliiton suositus on, että tasa-arvosuunnitelman aikajänne on valtuustokausi, se pitäisi päivittää vuosittain talousarvion yhteydessä. Toteutusta tulisi seurata osana muuta toimintaa.

Tarkista, onko kuntasi mukana Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjassa. Se tarjoaa kunnille tietoa tasa-arvon edistämisestä sekä työnantajan roolissa että palveluntarjoajana. Se on konkreettinen apuväline, joka tukee suunnittelua, päätöksentekoa ja päätösten vaikutusten arviointia sekä käytännön toteutusta. Se auttaa ymmärtämään, kuinka tasa-arvoa voidaan edistää, seurata ja arvioida kaikessa kunnan toiminnassa.

Tehdäänhän kunnassasi päätösten sukupuolivaikutusten arviointia eli suvausta? Päätökset pitää arvioida ennakkoon siitä näkökulmasta, että miten ne vaikuttavat naisiin ja miehiin, tyttöihin ja poikiin.

Lopuksi, äänestä kuntavaaleissa naista. On havaittu, että miehet äänestävät pääasiassa miestä. Naisista noin puolet äänestää naista ja puolet miestä. Tämän vuoksi miehillä on paremmat mahdollisuudet tulla valituksi.

Helsingin vihreiden naisten tilaisuudessa pohdittiin tasa-arvoa kunnissa ke 9.11.2016. Tämä kirjoitus on julkaistu 10.11 Helsingin vihreiden naisten blogissa.

Äänestä naista kuntavaaleissa

Toivoton USA:n vaali synnyttääkin toivoa.

Hillary Clinton hävisi juuri kisan, eikä tullut valituksi Amerikan presidentiksi. Minulle aamu on ollut surullinen. Olin mukana hänen kampanjassaan viime syksynä, vapaaehtoisena, kun asuimme Washington DC:ssä. Minulle hän edustaa taistelua tasa-arvon puolesta, erilaisuuden hyväksymisen puolesta, oikeudenmukaisuuden puolesta.

Hillary Clinton oli niin sanotusti tehnyt kotitehtävänsä. Hän oli pätevöitynyt politiikassa monien vuosien ajan, ajanut lakimiehenä ja politiikassa perheiden ja lasten ja vähemmistöjen asiaa. Kuitenkin hän hävisi, henkilölle, joka ei koskaan ole ollut julkisessa virassa. Ellei viihdeteollisuutta lasketa. Mutta tämäkin, se on demokratialle voitto. Ihmiset kertoivat, mitä mieltä ovat. He sanoivat, että nyt riittää, pitää saada muutos. Haluamme uusia ihmisiä, uusia ajatuksia.

Siksi on toivoa. On toivoa siitä, että demokratia toimii ja se kantaa ihmisten äänen, jopa suurvallassa.

Toivoa ei saa siis menettää. On vain tehtävä enemmän töitä. Tarvitaan entistä enemmän ihmisiä, jotka tekevät työtä paremman maailman puolesta. Sen puolesta ettei ketään kiusata työpaikoilla ja kouluissa. Sen puolesta, että tytöillä ja pojilla on samat mahdollisuudet. Sen puolesta, että erilaisuutemme on rikkaus. Ja sen puolesta, että maailma ratkaisee ilmastonmuutoksen ja köyhyyden ongelmat.

Clinton

Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016: Vistra

Minulle päivän isoin asia oli Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteet. Hyvät periaatteet, jotka vievät Helsingin luonnon linjauksia reippaasti eteenpäin. Pari asiaa halusin tarkentaa, joten tein seuraavat ehdotukset kokouksessa

1.Samalla lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon viherverkoston vahvistaminen lisäämällä viherrakennetta kaupunkirakenteessa esim. uusissa suunnitelmissa käytettävän viherkertoimen avulla.
Viherkerroin on tulossa käyttöön, mutta sen tehokas hyödyntäminen on tärkeää. Sitä voidaan käyttää, kun viherverkoston asemaa vahvistetaan. Äänestyksessä ehdotus meni läpi äänin 5-4 (kok, ps vastusti)

2. Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon metsäverkoston jatkuvuuden turvaaminen myös rakentamiseen suunnitelluilla alueilla.
On tärkeää, että kun rakennetaan, metsäverkosto pysyy todellakin verkostona, jossa alueet liittyvät toisiinsa. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 3-6 (dem. kok, ps vastusti).

3. Valmistelussa otetaan huomioon, että kaupungin kasvaessa turvataan luonnon monimuotoisuus ja ekologiset arvot myös toiminnallisesti kehitettävillä viheralueilla.
Se, että kaupunki kasvaa, lisää viheralueiden ja luonnon käyttöä. Uudet reitit ja lisääntyvä käyttäjämäärä tarkoittaa sitä, että on erityisesti huomioitava luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 4-5 (dem, kok vastusti).

4 Metsien hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnontilaisten alueiden osuus verkoston ekologisten arvojen parantamiseksi.
Meidän lautakunta ei tee metsien hoitosuunnitelmia, mutta kun niitä tehdään, on pidettävä osa myös luonnontilaisena, jotta ekologiset arvot eivät vaarannu. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 3-6 (dem, kok, ps vastusti).

Taka-Töölön alueen (Mechelininkatu 34) tarkistettu asemakaavaehdotus. Ollut meillä siis aiemmin. 430 uutta asukasta. Alue on Mechelininkadun ja Merikannontien välissä, Taivallahden kasarmialueen vieressä. Kiinteistö Oy Mechelininkatu 34 A suojellaan sr-2-merkinnällä. Päätettiin esityksen mukaan.

Sörnäisten Työpajanpihan asemakaavaehdotus. Tähän tulee kaupungin teknisen viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen. Entisen makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilarakennus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa Hermannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä. Päätettiin näin.

Neitsytsaarentie 2-8 asemakaavaehdotus, täydennysrakentamista.Uudet kuusi- ja seitsemänkerroksiset talot ja Lisäksi Kallvikintien ja Mustalahdentien risteykseen on tuleva 5.-7.krs talo, joissa yhteensä noin 220 asukasta.

Ohjeita hyvään tiivistämiseen, puheeni yleiskaavakäsittelyssä

Valtuustopuheeni 26.10.2016 Yleiskaavakäsittelyssä

Hyvä puheenjohtaja,

Kotisaareni Lauttasaari on hieno, merellinen ja luonnoltaan ainutlaatuinen. Viime viikolla paljastui kuivuuden takia kannas, joka johti Sisä-Hatun saareen Lauttasaaren kärjessä. Sieltä nähtiin hylkeitä, vesilintuja ja harvinaisia Pokemoneja.

Sisä-Hatulle johtava kannas tuli viikonloppuna esiin

Lauttasaarta, kuten muutakin kaupunkia, tiivistetään. Se on hyvä asia, olemassa olevan tiivistäminen säästää puistoja ja luontoa. Koska tiivistämistä on tehty Lauttasaaressa jo useita vuosia, voin kertoa, miten sitä ei kannata tehdä, jos haluaa onnistua.

Älä tiivistä kortteli kerrallaan. Katso kokonaisuutta, että siitä tulee eheä ja se sopii yhteen olemassa olevien rakennusten kanssa.
Älä lisää asukkaita talo kerrallaan. Kerro väestöennustajille, että lapsia ja ikäihmisiä on tulossa lisää.
Varaa aina tilaa myös palveluille.
Ota asukkaat mukaan suunnitteluun.
Älä rakenna raideyhteyttä siten, että lopetat bussilinjat sinä päivänä kun sen piti valmistua.

Mutta ennen kaikkea, kunnioita sitä luontoa, jonka äärellä tiivistät. Lautakunnassa poistimme neljä hehtaaria merentäyttöjä Lauttasaaressa sekä lisäsimme uuden ekologisen käytävän Kotkavuorelle. Työ jäi vielä kesken. Jatkosuunnittelussa nykyinen ekologinen käytävä Länsiulapanniemeltä Myllykalliolle täytyy säilyttää sellaisena kuin se on nykyisessä yleiskaavakartassa.

Teen Lauttasaaren luontoa koskien seuraavan ponnen:

Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa turvataan Koillis-Lauttasaaren merkittävä kulttuuriympäristö maakuntakaavan mukaisesti, ja että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentaminen alueen herkkää merenrantaluontoa kunnioittaen ja merentäyttöjä välttäen. Erityisesti Lemissaaren arvokas luonto tulee säilyttää.

Tämän kaavan kaataminen tulisi vahingoittamaan helsinkiläistä luontoa. Nykyisen yleiskaavan mahdollisuudet rakentaa asuntoja on käytetty. Koska kodeille ei löydy enää paikkoja, silmä alkaa vilkkua kohti puistojamme ja lähimetsiämme. Siksihän lähdetään sellaisiin epätoivoisiin paikkoihin yrittämään, kuten Kivinokka, Vartiosaari tai vaikkapa Melkki. Hyväksymällä bulevardit saadaan koteja kolmannekselle niitä tarvitseville. Siksi ajattelen, että Keskuspuisto ja Hämeenlinnaväylän bulevardi täytyy pystyä yhdistämään, kuten myös Lauttasaari ja Länsiväylän bulevardi.

Hyvä uutinen on se, että yhtään kiveä ei käännetä eikä puuta kaadeta tämän päätöksen johdosta. Jokainen paikka tullaan käsittelemään uudestaan tarkemmassa suunnittelussa, asemakaavoissa. Kaikki päättäjät ovat kaikissa käsittelyvaiheissa lähettäneet savuavan viestin valmisteluun: Keskuspuisto on meidän puistomme, siihen ei saa kajota. Siksi sen rakentaminen on minimoitava, kun bulevardia suunnitellaan.

Haluan, että Helsinki kasvaa ja kehittyy ja pitää huolta ihmisistään ja luonnostaan. Siihen tarvitsemme tätä päätöstä.

Lisäys kokouksen jälkeen. Ponteni hyväksyttiin hienolla enemmistöllä.

IMG_2799

Säästetään Vartiosaari

Tämän kesän hitti oli Vallisaari. Sen koskemattomuus ja upea luonto hurmasi helsinkiläiset ja turistit. Vartiosaaressa on paljon samaa. Siitä voisi kehittää Helsingin vetovoimaisimman luontokohteen.

Kuva esittelymateriaalista

Kuva esittelymateriaalista

Vartiosaari on ainutlaatuinen. Se on säilynyt hienona luontoarvoiltaan ja muodostaa tärkeän osan Helsingin metsäistä verkostoa. Se pitää säilyttää virkistyskäytössä ja lähelle rakentuvien isojen kaupunginosien luontokohteena. Se on juuri sellainen laaja, yhtenäinen virkistysalue, jota kaipaamme kasvavaan Helsinkiin. Sen rajoista ei tarvitse kiistellä, koska se on saari.

Vartiosaarta ei kannata rakentaa. Vartiosaaressa on asumisen kannalta samoja ongelmia kuin muussakin saaristossa. Saaret ovat usein vaikeasti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja niistä tulee pakostakin rakennettuna kovin yksityisiä, ja vain asukkaittensa käytössä olevia.

Vartiosaaren rantoja kiertää huvila-alue, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kallioilta avautuu uskomattomat aavat näkymät merelle.

Avaamalla saarta sopivasti esimerkiksi sillan tai lossin avulla, yhä useampi kaupunkilainen pääsisi nauttimaan sen kiistattomista arvoista. Tämä onkin tehtävä eli kun nyt tehty ehdotus Vartiosaaren rakentamisesta toivottavasti hylätään, sen jälkeen tulee laatia suunnitelma, jolla saaresta saadaan avoimempi.

Ylipäätänsä merijoukkoliikennettä kehittämällä Helsinkiin saisi aivan uusia saaria ja alueita ihmisten ulottuville.

Me emme tarvitse Vartiosaareen, vaikeassa paikassa olevia asuntoja. Yleiskaavan hyväksymällä teemme koteja sadoilletuhansille helsinkiläisille. Tämä onneton Vartiosaari on edellisen yleiskaavan viimeinen häntä, jonka voimme jättää liito-oraville ja ketuille. Ja tietenkin yhä useammalle helsinkiläiselle.

Vartiosaaresta päätetään valtuustossa ke 26.10.2016

Yleiskaava ja luonto

Häviääkö Helsingin luonto vai voittaako, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden yleiskaavan?

Tällä hetkellä keskustellaan paljon Keskuspuistosta. Se on upea luontoalue, monen uhanalaisen lajin koti, jota pitää vaalia. Siellä asuu kettuja ja palokärkiä, muiden muassa. Keskuspuistossa on aarnia, haapoja, lehtoja, vanhaa ja uutta metsää. Keskuspuisto on kuitenkin vain yksi osa Helsingin upeaa luontoa.

Vihreiden taistelun tuloksena luontoa suojellaan yli 500 hehtaaria. Luontoa koskevasta kartasta tuli osittain oikeusvaikutteinen, eli sen asema on vahva. Metsäverkostosta tehtiin oikeusvaikutteinen pääkartan ohelle. Se auttaa turvaamaan ekologisia yhteyksiä. Kartalle on piirretty suojelualueet, joilla sijaitsevien suojeltujen luontoarvojen merkittävä heikentäminen on laitonta.

Puolueet neuvottelivat yleiskaavasta lautakunnassa. Saimme kiitettävän paljon palautetta eri puolilta kaupunkia. Sillä olikin suuri vaikutus. Munkkivuoren metsää säästettiin. Rakentamista vähennettiin Keskuspuistosta ehdotukseen verrattuna puolet. Vantaanjokilaaksossa Veräjänmäen alueella sekä Uutelassa ja Tuomarinkylässä vähennettiin rakentamista. Tuomarinkylän ja Kivinokan kehittämistä jatketaan yhdessä käyttäjien kanssa. Vartiosaarihan on erillään tästä yleiskaavasta ja siitä äänestään samassa valtuuston kokouksessa kuin yleiskaavasta. Äänestin lautakunnassa sen puolesta, että se säilytettäisiin viher- ja virkistyskäytössä. Samoin äänestivät kaikki vihreät kaupunginhallituksessa.

Lauttasaaren, kotisaareni rakentaminen ehdotuksessa on ylimitoitettua. Sainkin onneksi uuden viheryhteyden Kotkavuoren läpi ja vähennettyä merentäyttöihin perustuvaa rakentamista Lauttasaaren rannoilta useita hehtaareja.

Yksittäisten luontokohteiden lisäksi luonnon kannalta tärkeää on koko kaava itsessään. Kaupunkia väkivaltaisesti halkovat moottoritiet tullaan muuttamaan kaduiksi. Kadulla on pienemmät nopeudet, siten vähemmän saasteita ja melua. Siksi niiden varrelle voidaan rakentaa asuntoja ja toimitiloja. Jatkossa tulemme näkemään, miten autojen sijaan kaupunkibulevardeilla kulkevat pikaratikat ja pyörät. Suurin osa uudesta rakentamisesta tulee bulevardien varrelle sekä tiivistämällä jo olemassa olevaa rakentamista. Näin pystytään säästämään mahdollisimman paljon luontoa ja metsää.

Ongelmiakin yleiskaavassa edelleen on. Keskuspuiston eteläosissa nostetaan tikun nokkaan taas Lääkärinkadun alue, josta on aikaisemminkin kiistelty. Ramsinniemi on hieno paikka, jolle en toivoisi rakennettavan. Uutelan kanavan ympäriltä poistettiin jo rakentamista, mutta tehtiinkö riittävästi. Mutta, yleiskaavassa on kyse suunnittelun suuntaviivoista. Joka ikinen alue tulee vielä tarkempaan käsittelyyn, asemakaavoina, jolloin taistelu Helsingin luonnon puolesta jatkuu.

Entä sitten se Keskuspuisto. Sekään ei ole yksi alue. Se on monta erilaista paikkaa. Se on Töölönlahti, se on Maunulanpuisto, se on Pirkkolanmetsä, se on Paloheinä ja Haltiala. Se on myös Ruskeasuon alue ja Laakson kenttä. Ainutlaatuisten luontoalueiden lisäksi Keskuspuisto on myös Hämeenlinnanväylän vartta, rakennettuja liikuntakeskuksia, ja esimerkiksi eläinten hautausmaa ja uurnalehto.

Kuva lainattu Helsingin vihreiden sivulta

On helppo sanoa, että ei palaakaan Keskuspuistosta. On monia paikkoja, joista ei saa ottaa palaakaan. Herkät alueet ovat jo nyt liian kapeita. Mutta Keskuspuistoa on myös Metsälän liittymä ja Hämeenlinnanväylän varsi. Entä jos talorivi väylän varressa vähentäisi Keskuspuiston melua? Minulle metsäkokemuksessa tärkeää on nähdä metsää joka puolella ja aistia sen äänet ja tuoksut. Sitä tunnetta en saa Pirkkolan urheilupuiston kohdalla, väylän vieressä.

Osa tosin ei halua Keskuspuistoon lisää käyttäjiä. Onhan myös niin, että mitä enemmän siellä on väkeä, sitä enemmän luonto kuluu. Haluaisin silti itse, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan Keskuspuiston ainutlaatuisesta luonnosta.

Viimeisimmässä vaiheessa, kaupunginhallituksessa enemmistö lisäsi vielä sitovan kohdan päätökseen, jossa taataan se, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana. Se sitoo valmistelun tästä eteenpäin niin, että bulevardi toteutetaan mahdollisimman vähäisellä rakentamisella, pitäen Keskuspuisto laajana. On aivan selvää, että tätä tullaan vahtimaan haukan lailla.

Kokouksessa Vasemmistoliitto teki oman ehdotuksensa. Se ehdotus käytännössä kaataisi koko yleiskaavan. Näin käy, koska se poistaa yhden kaupunkibulevardin ja uhkaa paria pikaraitiotietä sekä tuhansia koteja. Kukaan ei ole kyennyt aukottomasti esittämään, etteikö näin suuri muutos kaataisi koko ehdotuksen valituksiin ja siihen, etteivät kaupunkilaiset päässeet sitä kommentoimaan asianmukaisesti.

Miksi kaavaa ei saa kaataa? Edellisen kaavan mahdollistamat kodit on nyt rakennettu. Uusia helsinkiläisiä syntyy ja muuttaa koko ajan. Asuntojen hintojen nousu on pakko pysäyttää. Muuten lapsemme eivät voi asua Helsingissä tulevaisuudessa.

Mikä siis on lopputulos? Voittaako vai häviääkö Helsingin luonto? Minun arvioni on, että se voittaa. Kokonaisuutena. Helsingin suunnitteluperiaatteet säilyvät: viher- ja virkistysalueita kehitetään, merellisyyttä korostetaan, rantoja pitkin pitää päästä kävelemään.

Yleiskaavan perusteella ei kaadeta vielä yhtään puuta. Vihreät jatkavat taisteluaan luonnon puolesta Helsingissä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset 18.10.2916

Ida Aalbergin puiston länsiosa (Ida Aalbergin tie 6). Uusi päiväkoti ja liikennesuunnitelma päätettiin esityksen mukaan.

Lausunto aloitteesta, joka koskee Tapulikaupungin asukastilojen puuttumista. Näiden asukastilojen järjestämiselle Tapulikaupunkiin ei ole asemakaavallisia esteitä. Meni esityksen mukaan.

Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä (Kruununhaka, Pohjoisranta 18). Ei tutkita koska on tullut myöhässä. Ei muutoksia.

Koko lista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016:

Ida Aalbergin puiston länsiosa (Ida Aalbergin tie 6). Uusi päiväkoti! kaksikerroksisen 1 650 k-m² kokoisen päiväkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puiston länsiosaan. Nykyinen leikkipuisto kunnostetaan ja sen sisätilat tulee päiväkotirakennukseen. Päiväkoti Ella (Näyttelijäntie 17) puretaan myöhemmin rakennuksen huonokuntoisuuden takia. Polkupyöräilyn olosuhteita parannetaan. Ida Aalbergin puiston länsiosa on osa Pohjois-Haagan kaupunginosapuistoa. Se on ekologinen yhteys Keskuspuiston ja Länsipuiston välillä.

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien alustava liikennesuunnitelma. Suoraan listalta: ”Ajonopeuksien hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä.”

lausunto aloitteesta, joka koskee Tapulikaupungin asukastilojen puuttumista. Näiden asukastilojen järjestämiselle Tapulikaupunkiin ei ole asemakaavallisia esteitä.

Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä (Kruununhaka, Pohjoisranta 18). Ei tutkita koska on tullut myöhässä.